ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ กรมเสมียนตรา
   
   
   
หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
 
 
 

 

ลำดับ
รายชื่อหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
1 กรมเสมียนตรา
02-222-8837
2 ศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ
กรมเสมียนตรา
02-222-2199
3 กรมการเงินกลาโหม
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)
- แผนกเบี้ยหวัดฯ
- แผนกฎีกาฯ
- แผนกเงินสวัสดิการฯ
ศาลาว่าการกลาโหม
- แผนกเงินสวัสดิการฯ
02-221-6811


02-980-5869
02-980-5869
02-980-5630

02-222-9885
4 ศูนย์กลางติดต่อประสานงานการช่วยเหลือ
กำลังพลที่เกษียณอายุุราชการ
(ศชก.บก.กองทัพไทย)
0-2585-8594
0-2586-9921
5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.)
02-354-8587
6 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (รพ.รร.6) 02-354-7600-28
7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 02-127-7000
8 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 02-636-1000
9 ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ.) 02-280-2477
02-297-7843
10 สำนักพระราชวัง 02-623-5500
ต่อ 3103
     
     
     
     
     

ข้อมูลจาก : ศปนก.สม.
แก้ไขเมื่อ 20 เม.ย.55